Úrad vládneho auditu

Úrad vládneho auditu

Sídlo:
T. G. Masaryka 10
P. O. BOX 194
960 01  Zvolen

Korešpondenčná adresa:
Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

IČO: 50086821
DIČ: 2120168479
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Výdavkový účet ŠR: SK28 8180 0000 0070 0055 0784
BIC kód: SPSRSKBA

Príjmové účty ŠR pri platbách uložených sankcií:
SK16 8180 0000 0070 0055 0709
SK25 8180 0000 0070 0055 0741
SK47 8180 0000 0070 0055 0733

Príjmový účet ŠR Ministerstva financií Slovenskej republiky:
SK74 8180 0000 0070 0032 5886

Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo financií“).